Privacyverklaring

Darthouse Cothen – gevestigd aan:

Postadres:
Kromme Stelakker 24
3945CX, Cothen

Sportlocatie:
Dorpsstraat 53
3945BK, Cothen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.darthousecothen.nl
Notenakker 6
394EN Cothen
Tel 0655386323, 0625487714, 0629974854

John van Gend is de Functionaris Gegevensbescherming van Darthouse Cothen Hij is te bereiken via info@darthousecothen.nl, Tel 0655386323

Persoonsgegevens die wij verwerken
Darthouse Cothen verzamelt geen persoonsgegevens via onze website. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens noch de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Darthouse Cothen verwerkt alleen persoonsgegevens van leden en sponsoren voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Darthouse Cothen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van Darthouse Cothen) tussen zit. Darthouse Cothen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Microsoft Word voor het maken van facturen.
  • Microsoft Excel voor verwerking van uitslagen
  • WordPress voor het onderhouden van de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Darthouse Cothen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na opzegging lidmaatschap of sponsorcontract zullen uw gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard worden of eerder op uw verzoek verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Darthouse Cothen verstrekt geen gegevens aan derden anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Darthouse Cothen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website wordt bezoek geanalyseerd via Google Analytics, dit zijn echter volledig anonieme gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Darthouse Cothen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@darthousecothen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Darthouse Cothen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Darthouse Cothen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@darthousecothen.nl Dit borgen wij zoveel mogelijk door altijd gebruik te maken van de laatste updates voor het operatingsysteem (Apple, Microsoft word, outlook en Norton voor firewall/virus/malware).